در حال بارگذاری...

قوانین و مقررات پلیس گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/06

مدرس: محمد منظر نژاد

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 8 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/12 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه:قوانین و مقررات پلیس گردشگری

مدرس : محمد منظر نژاد

مدت زمان : 8 ساعت

زمان اجرا:99/3/14