در حال بارگذاری...

شبیه سازی واکنش های کاتالیستی

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: 1401/03/02

مدرس: مهندس چاروسایی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1401/02/26 لغایت 1401/03/02

بنام خدا

نام دوره: شبیه سازی واکنش های کاتالیستی

مدت دوره: 24 ساعت

سرفصل های دوره:

  •  .مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.