در حال بارگذاری...

قانون مدنی

مدت زمان: 2 ساعت

تاریخ: 1401/7/12

مدرس: دکتر رشنودی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 66 نفر
زمان ثبت نام 1401/07/06 لغایت 1401/07/15

به نام خدا

عنوان دوره: قانون مدنی

تاریخ شروع مطالعه:6 مهر

تاریخ پایان مطالعه:15 مهر

تاریخ برگزاری جلسه آنلاین:12 مهرماه ساعت 10-12

تاریخ برگزاری آزمون: 16 مهرماه 1401