در حال بارگذاری...

مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL)

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: استید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 93 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

بنام خدا

نام دوره: مدیریت سیستم آموزش الكترونیكی (metsyS tnemeganaM gninraeL) با کد 92003003

مدت دوره: 24ساعت

شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

اهداف دوره :

 • سيستم مديريت يادگيري الكترونيكي ()راتوضيح دهد
 • سطوح وقابليت هاي سيستم ()رابيان نمايد
 • سيستم مديريت محتواي يادگيري ()راتوضيح دهد
 • قابليت سيستم مديريت محتواي يادگيري ()راتبيين نمايد
 • ارتباطبين دوسيستم وراتوضيح دهد

سرفصل دوره :

 • مديريت سيستم آ موزش الكترونيكي
 • سيستم مديريت يادگيري الكترونيكي ()
 • قابليتهاي سيستم مديريت يادگيري
 • سيستم مديريت محتواي يادگيري ()
 • ويژگيهاي سيستم مديريت محتواي يادگيري
 • ارتباط ميان دو سيستم

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مدیرامورآموزشی(135),مربی امورآموزشی(169),كارشناس امور آموزشی(194),مشاور تحصیلی(949),حق التدریس بگیر(9200), (0),کارکنان غیر انتفاعی(9100)

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.