در حال بارگذاری...

تلفیق حوزه های تربیت ویادگیری در دوره های تحصیلی با برنامه نویسی اسكرچ مقدماتی

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اعضای هیات علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

 در حال بارگذاری محتوی دوره