در حال بارگذاری...

کنترل حراست

مدت زمان: 8ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اعضای هیات علمی موسسه

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 20 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

عنوان دوره: اصول حفاظت فیزیکی و حراست سازمانها

هدف دوره:

کلیه نیروهای اجرائی انتظامات با طی دوره مذکور نسبت به کسب مهارت های کنترلی و بازرسی و همچنین جاسازی های مختلف آشنا و در جهت تامین حفاظت فیزیکی سازمان نقش مؤثرتری خواهند داشت

سرفصل دوره:

1- آشنایی با سیستم های حفاظت فیزیکی و نحوه تأمین حفاظت فیزیکی
2- آشنایی با سیستم های شناسایی و روشهای کنترلی
3- آشنایی با انواع بازرسی در سیستم شناسایی و روش های کنترل
4- اهداف بازرسی خودروها
5- امکانات مورد نیاز فیزیکی بازرسی خودروها
6- آشنایی با کنترل و گامهای کنترل در سازمان جهت تأمین حفاظت فیزیکی .
7- وظایف مامورین انتظامات و کنترل
8- آشنایی با جاسازی و تعاریف آن در ابعاد مختلف از دیدگاه اطلاعاتی و حراستی
9- شیوه های جاسازی