در حال بارگذاری...

نرم افزارتخصصی چندرسانه ای

مدت زمان: 12 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید هیات علمی موسسه

هزینه: 18,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

بنام خدا

     نام دوره: نرم افزارتخصصی چندرسانه ای با کد 92002975

     مدت دوره:  12ساعت

    شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

    زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

     اهداف دوره :
 

  • پس ازپايان دوره فراگيرقادرخواهدبود
  • -ساختارواجزاي نرم افزارراتشريح كند
  • -ويژگي ها وقابليت هاي نرم افزارمربوط را توضيح دهد
  • -نرم افزارمرتبط را نصب واستفاده نمايد
  • -ساختاراطلاعاتي وارتباط داده هاي نرم افزاري رابا ساير-
  • نرم افزارهاي مرتبط تبيين كند

        مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

  • ویژه گروه آموزشی: كارشناس امورفوق برنامه(124),كاردان امورفوق برنامه(125),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131),كاردان برنامه ریزی امورتربیتی(132),مدیرامورآموزشی(135),مربی امورآموزشی(169),كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس امور پژوهشی(1168),كاردان امورآموزشی(1169),كاردان امورپژوهشی(1170),كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171),كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172),ناظروراهنمای امورآموزشی(1173),مسئول امورآموزشی(1167),مشاور تحصیلی(949),مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951),مربی بهداشت مدارس(405),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مربی امور تربیتی مدارس متوسطه(1097),حسابدار(221),حسابرس(222),ذیحساب(244),كارشناس اموراداری(201),كاردان اموراداری(202),كارشناس روابط عمومی(311),كاردان روابط عمومی(312),مسئول گزینش(218),بازرس(208),كارگزین(212),كتابدار(140),كارشناس آمارموضوعی(317),مسئول دفتر(214),رئیس دفتر(215),منشی(216),مسئول خدمات اداری(211),مدیراداری ومالی(210),مسئول خدمات مالی(220),كارشناس برنامه وبودجه(204),كاردان برنامه وبودجه(205),كاردان حقوقی(300),كارشناس حقوقی(304),كارشناس تحلیل گر سیستم(823),كارشناس امور فرهنگی(946),كارشناس برنامه ریزی(378), (0)
  • لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.