در حال بارگذاری...

دوره اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اکبر رشیدی اقدم

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام نامحدود

به نام خدا

        عنوان دوره : اخالق حرفهاي و مشتري مداري

         هدف دوره: شناخت اصول اخالق حرفه اي در صنعت بيمه و رعايت آن در عرصه نمايندگي بيمه

 

      سرفصلهاي درس:

       1-مسئوليت اخالقي و اجتماعي سازمان

       2-از اخالق كار تا اخالق حرفه اي

       3- اصول اخالق حرفه اي مصوب سنديكاي بيمه گران ايران

      4-آئين نامه شماره 71 : حمايت از حقوق بيمه گذاران ،بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

 

آخرین مطالب و مقالات