در حال بارگذاری...

فناوری های نرم و هویت سازی

مدت زمان: 8ساعت

تاریخ: 1399/12/08

مدرس: علیرضا رحمان آبادی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 60 نفر
زمان ثبت نام 1399/11/28 لغایت 1399/12/05