در حال بارگذاری...

تجاری سازی صنایع خلاق

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: 99/12/03 - 99/12/13

مدرس: تجاری سازی صنایع خلاق

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 8 نفر
زمان ثبت نام 1399/11/28 لغایت 1399/12/05