در حال بارگذاری...

آشنایی با کدویژن

مدت زمان: 20 ساعت

تاریخ: 1399/07/14

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 19 نفر
زمان ثبت نام 1399/07/15 لغایت 1399/07/28