در حال بارگذاری...

سرمایه گذاری در گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/22

مدرس: دکتر دیاکو عباسی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره نامحدود
ظرفیت باقی مانده نامحدود
زمان ثبت نام نامحدود