در حال بارگذاری...

بهداشت سفر و کمک های اولیه

مدت زمان: 6 ساعت

تاریخ: 1399/12/30

مدرس: ناهید هواخور

هزینه: 150,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره نامحدود
ظرفیت باقی مانده نامحدود
زمان ثبت نام نامحدود