در حال بارگذاری...

شیوه تدریس

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/09/26

مدرس: دکتر حمید رضا زاده گلی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده -37 نفر
زمان ثبت نام نامحدود