061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

بازاریابی دیجیتال در گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/3

مدرس: مرتضی بذر افشان

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 41 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/02 لغایت 1399/04/15

عنوان دوره: بازاریابی دیجیتال در گردشگری

مدرس دوره: مرتضی بذر افشان

زمان اجرا:8

تاریخ اجرا:99/3/3