061-53540350
09167136516
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

قوانین و مقررات هتل ها

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/12

مدرس: محمد منظر نژاد

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 62 نفر
زمان ثبت نام 1399/04/10 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: قوانین و مقررات هتل ها

مدرس دوره: محمد منظر نژاد

مدت زمان دوره: 8 ساعت

تاریخ اجرا:99/3/12